Πιστοποιήσεις


No: 01416003

HACCP είναι το ακρωνύμιο του Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και της ποιότητας των τροφίμων. Έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.
Η επιχείρηση μας εφαρμόζει το σύστημα HACCP, δείχνοντας υπευθυνότητα και τηρώντας αυστηρότατες συνθήκες υγιεινής που καλύπτουν τις προσδοκίες και των πιο απαιτητικών καταναλωτών.


Loading...